Coronamaatregelen voor EPC uitgesteld tot verlijden akte of verhuurovereenkomst

6 april 2020 om 12:15

Het VEA communiceerde tijdens de eerste lockdown op maandag 6 april coronamaatregelen betreffende de opmaak van het EPC bij verkoop en verhuur van residentiële en kleine niet-residentiële gebouwen. Nadien werd dit versoepeld voor leegstaande panden. Tijdens de tweede lockdown bleven wettelijke verplichtingen wel toegestaan.

1. Tijdstip voor de aanwezigheid van het EPC bij verkoop en verhuur verschoven naar het verlijden van de authentieke akte en het sluiten van de huurovereenkomst

Om meer ademruimte te bieden aan zowel eigenaars, immobiliënkantoren als energiedeskundigen en om het aantal plaatsbezoeken te beperken, heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Demir, op 3 april 2020 beslist om het tijdstip waarop het EPC moet beschikbaar zijn bij verkoop en verhuur tijdelijk te verschuiven.

 

In de periode van de noodsituatie (die loopt van 20 maart 2020 en met 17 juli 2020) verlengd met zes maanden voor verkoop en met 3 maanden voor verhuur, moet het EPC pas beschikbaar zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden of bij het afsluiten van de huurovereenkomst.
 

Concreet geldt het volgende:

 

Voor VERKOOP

  • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden
  • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
  • Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het VEA.

 
Voor VERHUUR:

  • Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt verleden.
  • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is. 

 

Deze uitstelperiodes voor publicatieplicht zijn intussen verstreken.

 

2. Plaatsbezoeken

De opmaak van een EPC moet gebeuren op basis van een plaatsbezoek en kan dus niet vanop afstand gebeuren.

Volgens de beslissingen van de federale overheid mogen tijdens de periode waarbinnen de coronamaatregelen gelden reeds lopende verkoopsprocedures nog worden afgerond, maar mogen er geen nieuwe verkoopsprocedures worden opgestart.
Aangezien de opmaak van het EPC doorgaans deel uitmaakt van het proces dat leidt tot de verkoop, betekent dit dat er enkel nog voor lopende verkoopsprocedures een EPC mag worden opgemaakt.
 
In dit kader dienen bij dergelijke lopende procedures de regels met betrekking tot “social distancing” steeds te worden gerespecteerd.
 
Bijkomend dient echter ook rekening te worden gehouden met het uitstel over het moment dat het EPC beschikbaar moet zijn dat op 3 april 2020 door de Vlaamse Regering werd beslist. Indien bij een lopende verkoopsprocedure toch nog een EPC moet worden opgemaakt, dan stemt men dit beter af op de daarin vervatte timing.
Een gelijkaardige redenering geldt bij huur.
 
Het is niet verboden om een woning te publiceren op een website, maar aangezien toch geen huisbezoeken mogen plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen, heeft dit in principe weinig zin. Ook in het kader van nieuwe verhuurovereenkomsten geldt het verbod van huisbezoeken.
 
Gedurende de periode van de coronamaatregelen zullen er dan ook geen controles op aanwezigheid en publicatieverplichting omtrent het EPC worden uitgevoerd door het VEA.
 
De verplichting om over een EPC te beschikken, vervalt echter niet volledig. Enkel het moment waarop dit beschikbaar moet zijn verschuift tijdelijk voor de reeds lopende verkoops- en verhuurprocedures (zie punt 1).
De koper/huurder heeft hier dan ook nog steeds recht op. In de uitzonderlijke gevallen waar een verkoop is doorgegaan zonder EPC, blijft de notaris een melding doen aan het VEA indien geen EPC aanwezig is bij de akte.
 
Aangezien sowieso geen nieuwe procedures mogen worden opgestart, geldt deze beslissing van de federale overheid eveneens voor leegstaande woningen.

 

Tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020)

AANPASSING op 24/4 van VEA (bevestigd door het crisiscentrum):

Plaatsbezoeken kunnen in leegstaande panden wel uitgevoerd worden.  Als u zich bij een controle voor uw verplaatsing moet rechtvaardigingen, kunt u een bewijs van uw erkenning uit de energieprestatiedatabank voorleggen.

 
In geval bovenstaande info wijzigt op basis van federale of Vlaamse beslissingen zal het VEA hiervoor een communicatie uitsturen.

 

Bron: VEA nieuwsbrief EPC 6/4/2020

 

Het VEA heeft intussen op haar eigen website ook een coronapagina aangemaakt om jullie te informeren.

 

VEA gaf nog verduidelijking welke EPC's nog mogen opgemaakt worden

VEA antwoordde:

Voor lopende overeenkomsten mag het EPC inderdaad nog opgesteld worden, zelfs al had het EPC in een aantal gevallen er al moeten zijn.  Hier geldt ook als “einddatum” het verlijden van de akte of het sluiten van de huurovereenkomst.

 

Plaatsbezoeken voor nieuwe verkoop- en verhuurovereenkomsten zijn inderdaad verboden. Ook makelaars mogen geen nieuwe procedures starten. Voor de nieuwe procedures wordt het tijdstip inzake beschikbaarheid tijdelijk verschoven naar het verlijden van de akte of het sluiten van de huurovereenkomst. (Dit was reeds duidelijk, vond OVED)

 

OVED interpreteert dat eigenlijk zelfs de plaatsbezoeken voor lopende procedures ook uitgesteld mogen worden (maar niet moeten uitgesteld worden). NIEUW op 24/4: Enkel EPC's in leegstaande panden zijn dus in de praktijk toegestaan (zie hoger).

 

Tijdens de tweede lockdown (najaar 2020 - begin 2021)

VEKA (lees: FOD economie en gezondheid) communiceerde (pas laat) dat wettelijk verplichte plaatsbezoeken zoals EPB, EPC, keuringen, luchtdichtheidstesten en ventilatiemetingen... toegestaan blijven.

Vrijwillige EPC's of advies kunnen strikt genomen nog niet.

Leden lezen hier meer.

 

Bron: contact met FOD gezondheid, economie en VEKA

Tags:

Structurele partners in 2020We danken onze structurele partners voor hun steun. Elke partner biedt jou op de partnerpagina's meer specifieke informatie over EPC en EPB! Klik door op hun logo.
Logo.png Logo Nathan.pnglogo_fluvius.png
Logo.png Group Casier Logo2.jpg